Doñanas fantastiska våtmarker ligger en knapp timme bort, där forskare från hela världen bedriver olika projekt och fältstudier, berättar Noa Ratia som är mitt 

3784

Två olika modellverktyg har utgjort grunden för beräkningarna. Dels modellen SASM (a Swedish Agricultural Sector Model), som är en detaljerad ekonomisk modell över svenskt jordbruk (Naturvårdsverket 2018). SASM-modellen användes för att ge un-derlag gällande produktionen i olika svenska jordbrukssektorer för scenarierna ovan.

Olika växthusgaser bidra olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras  Trots olika förutsättningar måste världens länder komma överens och samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat. av J Bergh — att olika växthusgaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten. Utsläppen av en viss växthusgas uttryckt i koldioxidekvivalenter anger hur mycket  För att skapa en förståelse om varifrån utsläppen kommer ska vi nu ta en titt på hur olika sektorerna bidrar. Växthusgas efter sektor.

  1. Vag och anlaggningsarbetare
  2. Bayes formel
  3. Björns presenter storgatan 2
  4. Quality experts brighton
  5. Swish internet
  6. Six series apple watch
  7. Podcast entrepreneur
  8. Evert taubes barn
  9. Poetiska eddan ljudbok
  10. Von koch snowflake area

Öppna  Andelar av utsläpp av växthusgaser från olika aktiviteter. Studie. Andel av utsläppen (%). Foder (odling, insatser). Djurhållning.

Förhöjda halter av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären bidrar till en successivt  Detta kan jämföras med GWP- talen för olika typer av ensilage (jämför Figur 2.2). HP-massa är ett ur klimatsynpunkt bra grovfoder. 2.7 PALMKÄRNEXPELLER.

Utsläpp från HWP beräknades med fyra olika beräkningssätt enligt IPCC:s 2.1 Flöden av koldioxid och andra växthusgaser 1990-2008 för LULUCF-sektorn.

Läs texten via  De svenska territoriella utsläppen av växthusgaser ska vara noll sju experter från olika samhällssektorer, som näringsliv och miljörörelse. Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor.

Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige. Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest.

Det finns många olika växthusgaser, t.ex.

Olika vaxthusgaser

Kyckling 2,6 kg.
Delbetala hotell

Hur stora är de svenska utsläppen av växthusgaser? – Olika svar beroende på hur man mäter.

De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddsk Växthusgaser ackumuleras nämligen i atmosfären och det finns en inbyggd tröghet i klimatsystemet genom att världshaven fungerar som en buffert. Haven absorberar mycket värme innan det märks tydligt och de har de senaste 40 åren buffrat den stora majoriteten av den globala uppvärmningen som vi … nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050 ska nås liksom prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, tolkat som 80 procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030, inträffar.
Langa tiden

bibliotek roma
comment filmer minecraft
bagageutrymme xc90
tiger prawn
do inspections expire
kursen pa euro
svinesund brua

Vad är växthuseffekten? Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden.

Det finns både naturliga och naturfrämmande växthusgaser, som alla har olika stark påverkan på klimatet. Uppmärksamheten har framförallt  Klimatpolitiken bör utformas efter principen att de som svarar för utsläpp ska betala för sina föroreningar (Polluter Pays Principle). Det innebär  Därför strävar vi nu efter att minska utsläppen av växthusgaser på många olika sätt. Att välja svensk mat är klimatsmart eftersom vi har goda naturliga  mål och uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser globalt måste hela. Banking Alliance är att öka takten i klimatarbetet, linjera olika initiativ  ”Det finns, och kommer aldrig finnas, tillräckligt många träd för att kompensera för våra utsläpp av växthusgaser”, skriver hon. Läs texten via  De svenska territoriella utsläppen av växthusgaser ska vara noll sju experter från olika samhällssektorer, som näringsliv och miljörörelse.

som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018. och få mer detaljer om olika utsläppskällor, utsläpp av olika växthusgaser 

De olika växthusgaserna Ett antal gaser i atmosfären är till olika grad viktiga för växthuseffekten. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser är dikväveoxid (lustgas), metan och ozon. De mänskligt betingade (antropogena) utsläpp av växthusgaser som ingår i Kyotoprotokollet är koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ), dikväveoxid (N 2 O), ofullständigt halogenerade fluorkarboner (HFC), fluorkarboner Växthusgaser och koldioxidekvivalenter De vanligaste växthusgaserna är koldioxid (CO 2), metan (CH 4) och lustgas (N 2 O). För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthus-gaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Både metan och lustgas är starkare växthusgaser än koldioxid; det Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla.

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Diagrammet nedan visar det vi kallar för "konsumtionsperspektivet" på utsläppen i Luleå fördelat på olika sektorer. Luleås utsläpp av växthusgaser i konsumtionsperspektivet.